Korinterbrevene

Introduksjon:

Første brev til korinterne ble skrevet av Paulus rundt årene 53-55 etter Kristus. Han oppholdt seg da i Efesos (1.Kor 16:8,19). To hendelser som ble nevnt i brevet gjør det mulig å datere det ganske nøyaktig. Det ene omhandlet utvisningen av jøder fra Roma i år 49, og utnevnelsen av Gallio som guvernør i Akaia i år 51.

Populærkulturen i Korint hadde forfalt moralsk flere måter, som i Efesos og på Kreta, og Paulus underviste i menighetene som fantes der. Han snakket om å leve hellige liv, annerledes i forhold til verden omkring, og å la seg styre av Den hellige ånd og leve for Guds rike, ikke for seg selv.

Menigheten i Korint hadde skrevet et brev til Paulus der flere spørsmål ble tatt opp (1.Kor 7:1, 25, 8:1, 12:1, 16:1). Han besvarte spørsmålene etter tur, og tok også selv opp temaer som han mente var aktuelle. Han lærte dem om Guds sanne visdom som er annerledes enn verdens, om å holde sammen og styrke hverandre, viktigheten av å leve rent og hellig, å kjenne Skriftene, det å ha en rett holdning til nattverden, funksjonene i menigheten som er Jesu kropp, troverdigheten i rapportene om oppstandelsen, og om gaven som ble samlet inn til menigheten i Jerusalem. Brevet viser klart at menighetsliv ikke er noen dans på roser. Det er en åndelig familie med alle slags hjemlige problemer og utfordringer, men også et sted for vekst og modning gjennom Guds disiplinering og nåde.

Paulus underviser dem med en fars kjærlighet og autoritet – sterkt og klart, med visdom og veiledning. Han gir oss her et godt eksempel på menighetslederskap.

Det andre brevet til korinterne ble skrevet av Paulus mens han var i Makedonia i år 55 eller 56, altså er par år etter det første brevet. Paulus hadde sent Timoteus til Korint på sine vegne (Apg 19:22, 1.Kor 16:10-11), og hadde fått rapporter derfra som skapte bekymring. Det viste seg at Paulus hadde motstandere i menigheten som insisterte på en annen lære, og vant mange over på sin side. Paulus hadde besøkt dem, men han ble ikke beroliget av det han så. Han var blitt møtt med en god del skepsis, og hadde måttet reise fra dem med en dårlig følelse. Han sendte så Titus til dem med et annet brev som inneholdt en kraftig advarsel (2.Kor 2:3-4, 7:8-16), et brev vi ikke har i dag. Heldigvis godtok de fleste i menigheten advarselen, og vendte om. Den «andre» brevet til korinterne er dermed egentlig det tredje. Her får vi inntrykk av at Paulus er lettet over omvendelsen i menigheten, og at de til slutt valgte å høre på ham. I dette brevet forklarte han mer utfyllende hvordan han tenkte, hans holdning og kjærlighet til dem, og den store betydningen av å gjenvinne relasjonene i menigheten.

Lesespørsmål til Første korinterbrev:

 1. Hvorfor sa Paulus at han alltid takket Gud for dem?
 2. Paulus hadde hørt at de kranglet. Om hva, og hva sa Paulus om dette?
 3. Hva sa Paulus om Guds visdom som var så provoserende for jødene, og så tåpelig for grekerne?
 4. Hvordan hadde Paulus presentert evangeliet for dem første gang, og hvorfor slik?
 5. Hva sa Paulus om å bygge menigheten?
 6. Paulus oppfordret menigheten å etterligne ham, på hvilken måte?
 7. Det var et tilfelle av umoral i menigheten. Hva gjaldt det, og hva instruerte Paulus dem å gjøre i saken?
 8. Et av medlemmene i menigheten hadde gått til sak mot en annen. Hva sa Paulus om dette?
 9. Hva sa Paulus om å leve et rent liv seksuelt?
 10. Hva sa han om ekteskap?
 11. Kan du oppsummere hva Paulus sa om å spise kjøtt som var ofret til avgudene?
 12. Hva sa han om en apostels rett til å motta økonomisk støtte fra menighetene?
 13. Paulus minnet dem om hva som skjedde da Israelsfolket reiste gjennom ørkenen. Hva ville han fram til?
 14. Hvilke instruksjoner fikk angående menighetssamlingene?
 15. Hva sa han om Åndens gaver?
 16. Hvordan definerte han kjærligheten, og hvilken betydning hadde den?
 17. Hva sa han om Kristi legeme?
 18. Hva underviste han om betydningen av og troverdigheten i oppstandelsen fra de døde?
 19. Paulus nevnte innsamlingen av en pengegave til de troende i Jerusalem. Hva sa han om den?
 20. Hva var hans siste instrukser i det første brevet?

Lesespørsmål til Andre korinterbrev:

 1. Hva sa Paulus om sine lidelser og prøvelser i Asia?
 2. Livene våre er som en «Kristi vellukt for Gud», sa Paulus. Hva tror du han mente?
 3. Paulus beskrev de grunnleggende forskjellene mellom den gamle og den nye måten å forholde seg til Gud på. Hva sa han om det?
 4. Vi er som skjøre leirkar som inneholder en stor skatt, skrev Paulus. Hva mente han?
 5. Paulus sammenlignet kroppen sin med et telt. Hva mente han?
 6. Hva sa Paulus om sin tjeneste blant dem?
 7. Hva sa han om å leve hellige liv?
 8. Paulus nevnte to typer sorg, hva var det?
 9. Hva sa han om å være givende?
 10. Paulus bad menigheten om å tåle litt galskap av ham. Hva mente han med det?
 11. Gud hadde sagt til ham at hans nåde var nok for ham, og at kraften fullendes i svakhet. Hva tror du han mente med det?
 12. Hva var Paulus opptatt av før han skulle besøke dem for tredje gang?
 13. Hva var den siste oppmuntringen i det andre brevet?

Ressurser til korinterbrevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Chorintians

Video (engelsk): The Bible Project: 2 Chorintians