Ordspråkene

Introduksjon:

Ordspråkene er farskjærlighet i verseform. Gjennom gode råd og formaninger skinner det igjennom hvor inderlig Gud ønsker at den unge skal lykkes i livet. Livet er nemlig et ekte drama, med reelle, skjebnesvangre valg og konsekvenser av valg. Mye av innholdet i Ordspråkene finner vi igjen i Jesu egen undervisning. Jesus lærte oss at Gud er Far, og han oppdrar oss i kjærlighet (3:12). Hvert menneske står ansvarlig overfor Gud for hvordan man lever, og alt i livet vårt angår ham.

Formen i Ordspråkene er råd og formaninger i korte, poengterte setninger om livets sannheter. Det brukes bilder, kontraster og eksempler som er lette å huske. Flere forfattere står bak: Salomo (kap. 10-22:16, samt kap. 25-29), vismannen Agur, sønn av Jake av Ismaels slekt (kap. 30), kong Lemuels mor (kap. 31:1-9), samt noen som er ukjente.

Kong Salomo var sønn av David og regjerte i Israel fra år 971-931 f.Kr. Han var viden kjent for sin visdom. Salomo laget mer enn 3000 visdomsord (1. Kong 4:32-34), og han samlet på visdomsord fra andre kilder. Kong Hiskia gjorde det samme rundt 250 år senere. Ordspråkene, slik vi har dem i Bibelen i dag, ble antagelig fullført bare et par hundre år før Jesus ble født.

Boken kan deles inn i åtte hoveddeler som starter med en innledning om visdom (kap.1-9), etterfulgt av seks samlinger med visdomsord (kap. 10-31:9) og avsluttes med et «alfabetisk dikt» om den gode hustru (kap. 31:10-31). Temaene som tas opp er blant annet hensikten med boken (kap. 1:1-7), deretter om råd til de unge (kap. 1:8-19), om visdommen som kaller på folk (kap. 1:20-33, samt kap. 8) – og om dumskapen som også prøver å lokke til seg tilhengere (se 9:13-18). Videre handler det om å være trofast (kap. 5), om å passe på seg selv (kap. 6:1-7:5), om å være på vakt mot fristelse (kap. 7:6-27), om visdommens lov (kap. 8), om visdom kontra dumskap (kap. 9), om tretti gode leveregler (kap. 22:17-24:34), samt en livaktig beskrivelse av den gode hustru (kap. 31:10-31).

Ordspråkene dyrker frem personlige kvaliteter og god adferd. Du får råd om relasjoner, rett og galt, godt og ondt, virkelige verdier, beskrivelser av klokskap og dumskap, veiledning om å kontrollere temperamentet og tungen, og råd om veien til velsignelse og fred i kontrast til veien mot forbannelse og død.

Ordspråkene uttrykker Den hellige ånds visdom til hjelp og veiledning. Selvdisiplin og Åndens frukter henger sammen, og er kjennetegn på modenhet. Selvdisiplin handler om å styre seg selv ut fra en indre overbevisning som kan motstå ytre motkrefter og distraksjoner. Paulus skrev til den unge Timoteus (2. Tim 1:7): «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet (selvdisiplin)». Selvdisiplinen tar vare på de velsignelsene som Gud har gitt, og utvikler dem videre. Mangel på disiplin fører til tap. Det blir som en by med nedrevne murer – fienden kan lett komme til for å drepe, stjele og ødelegge. Essensen i disippelskap er å lære Åndens disiplin.

Ordspråkene gir oss mange gode råd fra far til sønn (og datter): Ikke bli med de grådige (1:8-19), skaff deg visdom og vandre stødig i den (2.1-22, 3:13-20), frykt Herren (3:1-12), hold deg til de gode rådene du fikk hjemme (4:1-9), hold deg til det som er rett og klokt (4:10-19), ta godt vare på hjertet (4:20-27), vær klok og fast i forhold til seksuelle fristelser (5:1-23), aldri bli innblandet i utroskap (6:20-35), vær våken og ikke la deg forføre (7:1-27).

Åndens frukter står i skarp kontrast til kjøttets frukter: «Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. […] Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» (Gal 5:16-23) Frukt er sluttprodukter av gode prosesser ordnet av Gud, ikke flaks eller selvfølgeligheter.

Ordspråkene peker på at respekten for Gud er begynnelsen til kunnskap og visdom (1:7). I dette ligger det en dyp erkjennelse som er viktig å få tak i. Gud er kilden til eksistens, moral, sannhet, skjønnhet, kjærlighet, personlighet, frihet, autoritet og mening. Uten at det finnes en Skaper som står over og utenfor, uavhengig av skaperverket, så finnes det det ingen mulighet til virkelig objektiv kunnskap – det å kunne forstå oss selv, naturens fenomener og universet «sett utenfra». Selv vitenskap lar seg ikke begrunne rasjonelt uten å forutsette Guds eksistens. Mennesket uten Gud blir overlatt til egne tolkninger og opplevelser, og det finnes ingen standard eller «fast punkt» utenfor mennesket selv. Godt og ondt, rett og galt, stygt og vakkert – alt er avhengig av øyet som ser. Guds tale til oss er derfor det som gjør virkelig kunnskap og visdom mulig. Guds tale gir oss en standard og en fortolkningsramme for hvordan vi skal forstå oss selv, samfunnet og naturen på en meningsfull måte, og det gir oss grunn til å håpe, elske, gjøre rett og arbeide for et bedre liv og en bedre verden. Ordspråkene er altså Guds oppdragende kjærlighet i verseform – multivitaminer for hjerte og sinn. 

Lesespørsmål:

1. Hva betyr det ifølge Ordspråkene å leve et liv i visdom?

2. Det nevnes 8 ting man må gjøre for å lære å frykte Herren og finne ut hva det er å kjenne Gud – hva er dette?

3. Nevn 10 ting Gud hater.

4. Hvilke 7 råd gis i forhold til penger?

5. Hvilke 5 punkter nevner Ordspråkene om lærevillighet?

6. Hvordan beskrives Gud? Nevn 8 punkter.

7. Nevn 7 punkter om hvordan man lykkes i livet.


Ressurser til Ordspråkene:

Bibelundervisning fra Ordspråkene, KF-møte i Øksnes (lydoptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Proverbs