Tredje Mosebok

Introduksjon:

Tredje mosebok beskriver fjerde fase i overgangen fra å være et slavefolk til å være Guds folk – en fri, velorganisert, og rettferdig sivilisasjon under Guds styre. Vi kan beskrive fasene slik:

1. Frigjøringen fra Egypternes undertrykkelse, utvandringen.

2. Innføringen av grunnloven og forskriftene,

3. Opprettelsen av et sted for tilbedelse og åndelig betjening,

4. Undervisning og veiledning for å bevisstgjøre folket moralsk og åndelig. Viktige stikkord er tilbedelse i ånd og sannhet, omvendelse og soning av synd og skyld, og et klart skille mellom rent og urent.

Tredje mosebok inneholder en utfyllende beskrivelse av lovene og forskriftene. Fra å være et ytrestyrt slavefolk med påtvungne lover og regler, skulle de nå lære å være indrestyrte, opplyste, velorganiserte og selvstendige. Pakten med Gud skulle være hjørnesteinen i deres nye sivilisasjon, basert på folkets frivillige og samlede tilslutning til Guds lover og forskrifter. Gjennom disse forskriftene formidlet Gud en dypere forståelse hos folket for ulike åndelige realiteter som ledet til liv eller død, helse eller sykdom, samhold eller splittelse. Syndens destruktive realitet måtte håndteres med realisme og kompromissløshet slik man gjør med smittsomme sykdommer. Synd fører alltid til død (se Rom 6:23), og Gud innprentet i dem at bare ved blod kan synd sones. Synd er en destruktiv kraft som dreper relasjoner, verdighet, orden og harmoni, håp, tro og kjærlighet. Den er sterkt vanedannende, og den er smittsom.

Stikkord er altså renhet og urenhet, rett og galt, synd, skyld, oppgjør, tilgivelse, soning og forsoning. Frukten er åndelig modenhet, visdom og rikdom – verdier som ydmykhet, sannhet, rettferdighet og renhet, samt en besluttsom lojalitet til Gud. Han visste at den nyfødte nasjonens fremtid ville avhenge av denne disiplinen. Mange hadde dårlige vaner og skikker med seg fra Egypt; blant annet hadde mange med seg husguder som de ba til og ofret til (se blant annet 2.Mos 23:13, Jos 23:7, Sal 16:4). Kun gjennom lojalitet til Gud og besluttsomhet om å endre seg kunne de lykkes i det nye landet; fristelsene ville være mange, og det ville bli både motstand og testing. (Se ellers hva Jesus sier i Mat 16:24-27.)

Vi kan oppsummere hovedtemaene i Tredje mosebok slik:

1) Realitetsorientering i forhold til fenomenet synd og skyld, og klare retningslinjer for hva som var rent, rett, rettferdig, god dømmekraft og god adferd.

2) Syndens destruktive konsekvenser: Ødeleggelse, fordømmelse, sykdom og død.

3) Veien til forsoning og tilgivelse: Soning ved blod, renselse og forløsning – gjennom omvendelse og ny lydighet.

Gjennom lovene kan vi forstå Lovgiveren bedre. Man kan ane hans oppdragende farskjærlighet, og hans omsorg for svake grupper i samfunnet som enker, foreldreløse og innvandrere. Samtidig kan man se hans raseri og nulltoleranse overfor urett, ondskap og urenhet. Kong David ble senere fylt av beundring og begeistring for Gud når han mediterte på budene (se f.eks. Sal 119). Vi kan oppleve det samme når vi leser.

Guds Ånd hjelper oss til å bedre forstå Hans holdninger, visdom og hellighet. Husk også at Jesus sa at alle skriftene handler om ham. Det er mange skatter for den som vil lete. La meg nevne et eksempel; les historien i Markus 1:40-45, og les deretter henvisningen i Tredje mosebok 14:1-7 for å forstå hva Jesus henviser til. Hva ser du? Jeg oppmuntrer deg ellers til å friske opp tekstene i Hebreerbrevet. De gir mange aha-opplevelser når det gjelder den nære forbindelsen mellom ordningene under Moses og det Evangeliet som kom med Jesus Kristus.

Lesespørsmål:

 1. Hvilke typer av offer ble brukt i Tabernaklet?
 2. Hvilke dyr kunne brukes i ofringene?
 3. Hva ble sagt om gjær og salt i grøde- eller kornofferet?
 4. Hva var ikke tillatt å spise på dyrene som ble ofret?
 5. Hvordan kunne prestene ta bort synd fra folket?
 6. Hvis en mann forstod at han hadde gitt Herren et tåpelig løfte, hva skulle han gjøre?
 7. Hvordan ble alteret, Aron og sønnene renset og salvet for å gjøre sin tjeneste?
 8. Hva skjedde da Aron og Moses kom ut for å velsigne folket etter fredsofferet?
 9. Hva skjedde da Nadab og Abihu døde?
 10. Hva sa Gud til Aron etter at sønnene hans døde?
 11. Hva var den generelle regelen for å kunne skille mellom rene og urene dyr?
 12. Hva skulle presten gjøre når en person var blitt renset for en hudsykdom?
 13. Hvilken funksjon hadde syndebukken?
 14. Hvorfor forbød Gud folket å spise blod?
 15. Hva ville landet gjøre dersom folket gjorde seg selv urene ved seksuell synd?
 16. Hvilke instruksjoner ga Gud når det gjaldt fattige og utlendinger?
 17. Hvilke instruksjoner ga Gud når det gjaldt mål og vekt i forbindelse med kjøp og salg?
 18. Hva var formålet med alle lovene og forskriftene?
 19. Hvilke festivaler og feiringer var det Gud ga dem å ha?
 20. Hva var spesielt med Sabbatsåret?
 21. Hva var det med Jubileumsåret?
 22. Hva var reglene for kjøp og salg av en bolig innenfor en bymur?
 23. Nevn noen av velsignelsene ved å holde seg til pakten med Gud, og noen av konsekvensene ved å bryte den.
 24. Hvilken del av avlingen tilhørte Herren?

Ressurser til Tredje mosebok:

Bibelundervisning fra Tredje Mosebok:

Video (engelsk): The Bible Project: Leviticus