Joel

Introduksjon:

Joel var profeten som varslet om «Herrens dag». Han advarte om at det ikke bare gjaldt utfrielse den dagen, men også dom. Joel ble antagelig vitne til en naturkatastrofe som gjorde dypt inntrykk på alle – en forferdelig landeplage fra gresshopper som overgikk noe av det de hadde sett før. Gresshoppene overveldet landet, trengte seg inn over alt, og fortærte alt som kunne spises. Etterpå kom tørken og gjorde ende på siste rest av avlingene. Befolkningen ble overgitt til hungersnød. Joel kalte folket til omvendelse, innvielse og bønn. Han minnet dem om Herrens nærvær og hjelp, og at de skulle glede seg i Herren og kjenne at han var midt iblant dem. Når levde Joel? De lærde strides om tidfestingen av Joels tjeneste. Selv om det er argumenter for å plassere Joel både i det første og det andre tempelets periode tyder mye på at han er den tidligste av de «små» profetene i GT. Joel er for eksempel plassert som nummer to i den hebraiske bibelen. Joel nevner dessuten fiender som ikke lenger fantes i den andre tempelperioden. Et mulig tidspunkt var under kong Joasj i Juda, og i hans første periode da onkelen og øverstepresten Jojada styrte mens Joasj ennå var et barn. Dette var rundt år 830 f.Kr. Joels uttrykk «fienden fra nord» om gresshoppene ble senere et begrep som ble brukt om fiendtlige hærer som assyrerne og perserne av andre profeter. Den mest kjente profetien fra Joel er om at Herren en gang ville øse ut sin Ånd over alle mennesker, med profetier, drømmer og syner, erklærte Joel. Nettopp denne profetien ble tatt frem av Peter da han forkynte i Jerusalem på pinsedag (Apg 2), og forklarte for folk hva de var vitne til. Profeten Joels ord gikk i oppfyllelse foran øynene på dem, og profetien ble nøkkelen til å forstå betydningen av det Gud gjorde blant dem.

Lesespørsmål:

  1. Hva var hovedbudskapet til Joel?
  2. Hvilke grupper ble spesielt nevnt?
  3. Hva instruerte Joel prestene og de eldste at de skulle gjøre?
  4. Hvordan skulle «Herrens dag» være?
  5. Hvordan kunne folk bli reddet fra den kommende dommen?
  6. Hvordan ble «hæren» beskrevet.
  7. Herren ga et løfte om en overflod av Ånden; forklar.
  8. Hva sa Herren om gjenreisning av Juda og Jerusalem.
  9. Herren sa han ville samle folkeslagene på et bestemt sted – hvor?
  10. Hva lovte Herren angående Sion?

Ressurser til Joel:

Video (engelsk): The Bible Project: Joel