Lukas

Introduksjon

Lukas-evangeliet omhandler de første 33-34 årene av vår tidsregning, og hva som skjedde med Jesu fødsel, tjeneste, død og oppstandelse.

Lukas var ikke en av de tolv apostlene, og heller ikke var han blant de første øyenvitnene (1:2). Lukas var blant de første ikke-jødene som fulgte Jesus. Han var lege, antagelig fra Antiokia (ifølge kirkehistorikeren Eusebius, skrevet rundt år 310), og sluttet seg til Paulus og hans reisefølge da de var i Troas (se Apg 16:8-10). Derfra reiste han sammen med Paulus på hans andre og tredje misjonsreise i årene 48-57 e.Kr. Han fulgte videre med Paulus etter hans arrestasjon i Jerusalem og overføringen til Rom i år 60 der Paulus skulle appellere til Cæsars høyesterett. Det er sannsynlig at Lukas og Paulus samarbeidet om å dokumentere evangeliet, og at dette derfor ga Lukas-evangeliet stor tyngde rundt i menighetene. (Eusebius mente dette, ref. 3.4.7 i hans kirkehistorie.)

Paulus omtalte Lukas som «vår kjære lege» i sitt brev til kolosserne i år 62 da han skrev fra fengselet i Rom (Kol.4:14). Lukas ble også nevnt som Paulus’ medarbeider sammen med Markus og to andre i brevet til Filemon, også det skrevet fra fengselet. Paulus skrev mot slutten av sitt liv (år 64) til Timoteus at «bare Lukas er hos meg» (2.Tim 4:11). Paulus nevnte ham også i sitt brev til Filemon (vers 24). Lukas stod altså Paulus svært nær som en trofast hjelper og venn gjennom mange år. Han hadde også god tilgang til andre av apostlene, og en rekke andre øyenvitner og førstehåndskilder som han intervjuet. Han har for eksempel med mange detaljer omkring hva som skjedde med Maria før og etter at Jesus ble født, noe som kan tyde på at han intervjuet henne direkte.

Lukas skrev sitt evangelium først, og deretter skrev han Apostlenes gjerninger (Apg.1:1). Begge bøkene er rettet til «høyt ærede Teofilos», som tydeligvis var blitt en kristen, og hadde fått opplæring i troen på Jesus. Hvem Teofilos var vet vi ikke, men bruken av ordet «høyest ærede» (gresk kratistos) tyder på at han var en svært viktig person i det romerske samfunnet; uttrykkene var tidligere blitt brukt av Lukas to ganger i Apostlenes gjerninger, og da i omtalen av de romerske guvernørene i Judea, Feliks og Festus.

Hensikten med bøkene var å dokumentere overfor Teofilos troverdigheten i rapportene om Jesus, og undervisningen han hadde fått. Da Lukas skrev var det dessuten en turbulent tid med både ytre forfølgelse og indre spenninger i menighetene. Lukas ønsket antagelig å vise Teofilos et større bilde av hendelsene. For eksempel måtte forventningen om Jesu gjenkomst forstås på rett måte. Enkelte i menighetene hadde blitt utålmodige, og hadde begynt å lufte sin tvil på om Jesus noen gang ville komme tilbake, eller til og med at Jesus allerede var kommet tilbake. Det var også viktig å moderere oppfatningen av at Rom var den store fienden, noe som ville være en avsporing.

Teksten i evangeliet tyder på at Lukas har brukt både Matteus og Markus som skriftlige kilder. Vi vet fra beskrivelsene at Lukas og Markus må ha kjent hverandre godt, og at de brukte tid sammen i Rom mens også Paulus og Peter var der. Lukas hadde ellers tilgang på en rekke andre skriftlige kilder som brev, taler, sanger, reiseskildringer, rettslige rapporter og nedskrevne personlige beretninger. I åpningen av evangeliet skriver han at «mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss», og at han bestemte seg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen. Det fantes altså en rekke skriftlige kilder i tillegg til øyenvitner og involverte som fortsatt levde, og Lukas ønsket å lage sin egen kvalitetssikrede fremstilling ved å gå systematisk gjennom hendelsene, sjekke fortellingene og skriftmaterialet, og selv intervjue øyenvitner. De siste hendelsene som Lukas omtaler i Apostlenes gjerninger skjedde rundt år 62. Hans evangelium må altså ha blitt skrevet før dette, og kanskje rundt år 60.

Lukas utmerket seg som en dyktig forteller og historiker, med fremragende skriveferdigheter på gresk. Han oppga mange presise detaljer om både geografi, klima, politiske forhold og kultur som har gjort tekstene uvurderlige for forståelsen av hans samtid i denne delen av verden. Hans historiefaglige bidrag er respektert langt ut over kristnes rekker.

Typisk for Lukas-evangeliet er den utfyllende fortellingen om Jesu fødsel, Jesu oppstandelse og Jesu utsendelse av sine disipler. Lukas-evangeliet har ellers mange helbredelsesfortellinger, lignelser og skildringer om hvordan Jesus møtte ulike mennesker med ulike behov.

Test deg selv:

  1. Hvorfor skrev Lukas sitt evangelium?
  2. Fortell historien om Sakarja, Elisabet og barnet deres.
  3. Fortell hva som skjedde med Maria og Josef.
  4. Hva skjedde da Jesus ble født?
  5. Hva skjedde da Jesus ble omskåret?
  6. Hva skjedde da Jesus ble døpt?
  7. Jesus kom tilbake til Nasaret fra ødemarken. Hva skjedde da?
  8. Jesus møtte en enke på tur i begravelsen til sin sønn. Fortell hva som skjedde?
  9. En kvinne kom til Simons hus i Betania for å møte Jesus. Hva skjedde?
  10. Hva skjedde da Jesus truet stormen?
  11. Jesus møtte en mann som var besatt av mange demoner. Hva skjedde med ham?
  12. Hva instruerte Jesus apostlene, og disiplene om før de ble sendt ut? Hva skjedde?
  13. En av de lovkyndige stilte Jesus to spørsmål. Hvilke spørsmål? Hva svarte Jesus?
  14. Hva underviste Jesus om bønn?
  15. Hva sa Jesus til folk som ønsket å følge ham?
  16. Fortell historien om den rike mannen og Lasarus.
  17. Fortell historien om den utholdende enken.
  18. Hva sa Jesus om barna og Guds rike?
  19. Fortell historien om Sakkeus.
  20. Hvordan ankom Jesus Jerusalem, og hvorfor slik?
  21. Hva gjorde han på tempelplassen?
  22. Noen ledere stilte spørsmål ved Jesu myndighet. Hva svarte han?
  23. Hvordan var historien om de onde forpakterne?
  24. Hva svarte Jesus: Skulle jødene betale skatt til de romerske okkupantene eller ikke?
  25. Hvordan argumenterte saddukeerne mot oppstandelsen fra de døde? Hva svarte Jesus?
  26. Senere stilte Jesus et spørsmål de ikke kunne svare på. Hvilket var det?
  27. Hvordan vil det bli når Jesus kommer tilbake i sin herlighet?
  28. Hvordan forberedte disiplene påskemåltidet?
  29. Hvorfor gråt Peter etter at hanen gol?
  30. Fortell historien om Simon fra Kyréne.
  31. Hva skjedde med mennene som ble korsfestet sammen med Jesus?
  32. Hva skjedde på morgenen etter sabbaten?
  33. Hva skjedde med de to mennene som gikk til Emmaus?
  34. Hvordan reagerte apostlene på nyheten om Jesu oppstandelse?
  35. Hvordan ble de seinere sikre på at Jesus virkelig var stått opp?
  36. Hva var Jesu siste befaling til disiplene?

Ressurser til Lukas:

Bibelundervisning fra Lukas:

Video (engelsk): The Bible Project: Luke

 

Legg igjen en kommentar