Første Mosebok

Introduksjon:

“Første mosebok” er Bibelens første skrift, og vi presenteres her for det store bildet som setter alle ting i perspektiv. Grunnleggende spørsmål om opphav, liv og eksistens besvares. Det er fascinerende å merke seg hvor treffende den enkle skapelsesfortellingen som ble skrevet for over tre tusen år siden beskriver grunnleggende sider ved både fysisk, åndelig og moralsk virkelighet:

1) Gud skapte ved å tale ord, altså har den fysiske verden en ikke-fysisk opprinnelse basert i en kraft som er personlig, skapende, intelligent og moralsk.

2) Den fysiske verden har ikke alltid vært der, men har et startpunkt og har vært gjennom en styrt utvikling i flere faser.

3) Lyset var det første Gud skapte, og lys er i dag anerkjent som en grunnleggende faktor i det fysiske universet, som består av energi og informasjon.  (Legg merke til at lyset ble skapt lenge før solen; se også Sak 14:6 og Åp 22:5).

4) Menneskets likhet og forskjellighet fra dyrene beskrives presist – mennesket er skapt av jord, men likevel med en ekstra dimensjon og hensikt, og med en unik relasjon til Gud. Fri vilje, menneskelig verdighet og likeverd mellom mann og kvinne fastlegges fra begynnelsen av, og det samme gjør tro (tillit) som en basis i forholdet til Gud. Tro og fri vilje er fenomener som henger nøye sammen.

5) Ekteskapet og familien defineres og fastlegges som en grunnleggende sosial enhet.

6) Roten til det menneskelige problem (frykt, uro, konflikter, sjalusi, osv.) forklares allerede i kapittel 3. Så lenge de trodde på Guds kjærlighet og ord, så holdt de seg unna det forbudte, farlige treet. De hadde stor frihet, og det gikk bra med dem. Treet stod der som nødvendig faktor for at menneskets valgfrihet skulle være reell. Guds forbud var selvsagt ikke mot kunnskap generelt, men mot den selvopplevde erfaringen av moralsk forfall: å løsrive moralen (kunnskap om godt og ondt) fra Moral-giveren, nemlig Skaperen. Dessverre valgte menneskene å tro på den forføreriske stemmen fra slangen istedenfor på Guds stemme, og gjorde katastrofale valg.

Menneskets trang til moralsk selvbestemmelse kombinert med mistro til Skaperen førte til tap av den nære tillitsrelasjonen, og førte til frykt og fremmedgjøring, skyld og forvirring. Synd kom inn i verden; ordet synd betyr å feile, bomme på Guds hensikt. Menneskets evne til å fullføre sitt oppdrag for Gud ble skadelidende. Likevel, Guds plan om å befolke jorda med mennesker som ligner på ham har ikke forandret seg. Gud arbeider kontinuerlig etter en plan for å bringe verden under sitt gode styre. Gjennom tekstene blir det mer og mer klart at Messias er Guds strategi for å fullføre sin plan. Gud kaller på mennesker, åpenbarer seg, velsigner og utruster for å bringe forsoning og liv til verden gjennom samfunnet med sin Sønn. Evangeliet om Kristus blir forkynt for å bringe folkeslagene inn i Guds rike gjennom omvendelse, forsoning og etterfølgelse. Det er interessant å se hvordan Paulus kobler skapelsen sammen med frelsen i Kristus (2.Kor 4:6); alt var mørkt, formløst og tomt, men så talte Gud, og med Guds ord kom lys – mening, orden, relasjoner og alt som var godt. Gjennom Jesus Kristus lar han lyset skinne i hjertene våre!

I denne første boka lærer vi også om Abraham, Isak og Jakob – hvilken relasjon Gud hadde til dem, og hvordan livet med Gud forandret dem. Abraham etterlot et eksempel som fortsatt gjelder for oss. Gjennom Abrahams ætt (Kristus) skulle Gud velsigne alle slekter på jorda.

 Lesespørsmål:

 1. Hvordan var situasjonen før Gud skapte jorda?
 2. Hvordan skapte Gud naturen og mennesket?
 3. Hva var Guds oppdrag til menneskene?
 4. Hva gjorde Adam og Eva feil, og hva ble konsekvensene?
 5. Hva skjedde med Kain og Abel?
 6. Hvilket oppdrag fikk Noa, og hvorfor?
 7. Hva lovte Gud Abram?
 8. Hva skjedde mellom Abram og Lot?
 9. Hvorfor gav Abram tiende til Melkisedek?
 10. Hvordan bekreftet Gud sitt løfte til Abraham?
 11. Hva var Ismaels historie?
 12. Hva skjedde med Hagar?
 13. Hva skjedde i Sodoma og Gomorra?
 14. Hva skjedde i Be’er-Sjeba, Moria, Mamre og Betel?
 15. Hvordan fikk Isak seg en kone?
 16. Hvorfor var Esau sint på Jakob?
 17. Hva skjedde da Jakob tjente hos Laban?
 18. Hvordan skadet Jakob hoften sin?
 19. Hva skjedde med Dina?
 20. Hva skjedde da Benjamin ble født?
 21. Hvorfor hatet Josefs brødre ham, og hva gjorde de med ham?
 22. Hva skjedde da Josef tjente hos Potifar?
 23. Hvilke drømmer tydet Josef?
 24. Hva skjedde da Josef møtte brødrene sine igjen?
 25. Hvordan var Josefs oppsummering av hendelsene som førte til at han ble en leder i Egypt?
 26. Hva gikk Jakobs spesielle velsignelse til Juda ut på?
 27. Josef bad israelittene love ham noe før han døde – hva var det?

Ressurser til Første mosebok:

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om skapelsen

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om fallet.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Abrahams Gud.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Tilgivelse (kap.37)

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 1-11

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 12-50