Jesaja

Introduksjon:

Jesaja levde i kongeperioden, den tiden Kongebøkene og Krønikebøkene omtaler, og det er derfor naturlig å studere Jesaja og de andre profetene før man går videre til Esra og gjenreisningsperioden som kom senere. Ved å studere profetene får vi et unikt innblikk i hva Gud sa til folket i den situasjonen de befant seg i under de ulike kongene.

Jesaja var sønn av en mann som het Amos, var gift, og hadde barn (7:3, 8:3, 18). Han ble antagelig drept under en forfølgelse mens kong Manasse regjerte i Juda i perioden 687-642 f.Kr, og kan være en av dem som blir nevnt i Hebr.11:37. Jesaja skriver lite om seg selv, men vi får innblikk i et veldig spesielt møte han hadde med Gud (6:1-13).

Jesaja er kanskje den aller viktigste profeten i GT på grunn av sine mange profetier om Messias, den salvede kongen. Navnet Jesaja betyr «Jahve er frelse». Utenom David er Jesaja er den profeten som er mest sitert i NT. Jesaja tjenestegjorde for Gud som profet i Juda i perioden 740-681 f.Kr, altså i nesten 60 år. Dette var mens kongene Ussia regjerte i Juda, og Jeroboam den andre var konge i nordriket av Israel, Samaria. Profetene Hosea, Amos og Jona tjente som profeter i nord i løpet av denne perioden, og Mika var profet i sør samtidig med Jesaja. Flere hendelser under kong Ussia i Juda er dokumentert hos Jesaja (se også 2.Krøn 26:22). Etter Ussia-perioden tjente Jesaja som profet mens kongene Jotam, Ahas og Hiskia regjerte i Juda. Han snakket ofte med kongene direkte, og formidlet ord fra Gud inn i situasjonene de stod i. Et gjentakende tema var å ikke stole på menneskelige allianser, men å stole på Herren og holde seg trofast til pakten med ham. Herren er det eneste virkelig trygge fundamentet for enkeltmennesker og nasjoner. Folk hadde vanskelig for å akseptere dette, da som nå.

8 år etter at Jesaja begynte som profet falt Syria i assyrernes hender, og 10 år senere falt Samaria. Jesaja så dermed med egne øyne hvordan konsekvensene av frafallet gikk i oppfyllelse. Han ble også vitne til den assyriske kongen Sanheribs angrep på de befestede byene i Juda, og han var sammen med kong Hiskia under den første assyriske beleiringen av Jerusalem rundt år 701 f.Kr. (Det skulle imidlertid gå ytterligere 115 år før Jerusalem ble ødelagt av babylonerne.) Assyrernes hærfører hånet judeerne og Israels Gud, og forsøkte å ta motet fra befolkningen i Jerusalem. Hiskia og Jesaja søkte svar fra Gud, og Guds ord kom til Jesaja. Profeten skrev et svar til assyrernes konge og hærfører, og satte dem på plass. Samme natt gikk en engel ut og drepte 185.000 soldater i fiendens leir. Morgenen etter brøt resten av assyrernes hær opp, og dro desillusjonert hjem til Ninive. Juda var reddet. Kong Sanherib ble siden drept av to av sine sønner. (Se 2.Kong 19 og 2.Krøn 32.) Senere advarte Jesaja kong Hiskia og folket om det kommende frafallet, om trusselen fra babylonerne, og han varslet Jerusalems fall og bortføringen til Babylon. Han forutså også at en rest skulle vende tilbake, og beskriver dette utrolig presist ved til og med å navngi den persiske kongen Kyros som skulle sørge for at Jerusalem ble bygd opp igjen – 150 år før det skjedde! (Se Jes 44:28-45:7.) (Andre kilder: Den jødiske historikeren Flavius Josefus (som ble født i år 37) nevner dette i sin bok om jødenes historie (eng: «Jewish Antiquities» 11:5-7, eller i kap.14 i den norske oversettelsen) og hvilket inntrykk det gjorde på perserkongen å lese om seg selv på den måten.)

Jesaja var ikke bare profet for Israel og Juda, men for hele verden. Han hadde flere budskap fra Gud til nasjonene som lå rundt, inkludert Egypt og Assyria. Jesaja profeterte også om hvordan alle folkeslag en dag skulle komme for å tilbe Herren, (se f.eks. Jes 45:23, 49:6 og Fil 2:11) og om hvordan Guds intensjon er nåde og frelse for de som vender om.

Lesespørsmål:

 1. Hvilke konger regjerte på Jesajas tid?
 2. Hva sa Herren om folkets offer, gaver, seremonier og feiringer, og hva ønsket Herren i stedet?
 3. Hva var problemet med lederne i landet?
 4. Hva skulle skje med Sion, berget hvor Herrens hus lå?
 5. Hvordan skulle Herren rense Sions datter?
 6. I hvilket år så Jesaja sitt første syn, og hva så han da?
 7. Hvilket budskap fikk Jesaja etter at kong Ussia døde?
 8. Hvilket tegn gav Herren kong Ahas, og hva betydde det?
 9. Jesaja gav sin nyfødte sønn navnet “Maher-Sjalal-Hasj-Bas”. Hvorfor det?
 10. Herren advarte Jesaja mot å tenke som alle andre. Hva gjaldt denne advarselen?
 11. Hva skulle skje i Galilea som skulle bli et stort lys for alle folk?
 12. Hva var Herrens ord om Assyria?
 13. Fra roten av Davids familietre skulle det komme en grønn spire, og en grein som ville bære mye frukt. Hvem gjaldt dette, og hvordan skulle han være?
 14. Hvilket budskap hadde Jesaja om Babylon?
 15. Hva slags fremtidig samarbeid mellom Egypt, Assyria og Israel var det Jesaja profeterte om?
 16. Hva var slags grunnstein var det Herren plasserte på Sion?
 17. Hva sa Herren om å tilbe ham bare med leppene?
 18. Hvilke argumenter brukte den assyriske kommandanten for å ta motet fra folket i Jerusalem?
 19. Hvordan svarte Herren truslene fra denne kommandanten?
 20. En stemme ropte i ødemarken – hva var budskapet?
 21. Hvem skulle finne ny styrke, sveve høyt på vinger, løpe uten å bli trette, gå uten å bli slitne?
 22. Hvordan var den utvalgte tjeneren som skulle bringe rettferdighet til alle nasjoner?
 23. Israel var blitt utvalgt for å være et vitne for Herren; et vitne om hva?
 24. Hvem var Kyros, og hva sa Herren om ham?
 25. Hvilket oppdrag fikk Kyros av Herren?
 26. Hva profeterte Jesaja om den lidende tjener?
 27. Hvordan er den fasten Herren vil ha?
 28. På hvilken måte var synd roten til problemene?
 29. Hvilke gode nyheter sendte Herren ut til hjelpeløse, nedbrutte og de som var bundet?
 30. Herren skaper en ny himmel og ny jord. Hva sa han om dette?

Ressurser til Jesaja:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video-opptak av Børges undervisning om Jesaja:

Video (engelsk): The Bible Project: Isaiah