Jesaja

Introduksjon:

Navnet Jesaja betyr «Jahve er frelse». Jesaja levde i kongeperioden, den tiden som Kongebøkene og Krønikebøkene beskriver.

(Det er naturlig å lese Jesaja og de andre profetene fra denne perioden før man går videre til de andre profetene – se den kronologiske oversikten. Eksil-perioden hadde sine profeter, og gjenreisningsperioden hadde sine. Det er lettere å forstå profetene hvis man vet hva slags periode de levde i. Ved å studere profetene får vi et unikt innblikk i hva Gud sa til folket i de ulike situasjonene de befant seg i.)

Jesaja var sønn av en mann som hette Amos (ikke profeten Amos). Han var gift, og hadde barn (se 7:3, 8:3, 18). Jesaja ble trolig drept i alderdommen under en forfølgelse mens kong Manasse regjerte i Juda (år 687-642 f.Kr.). Han kan være en av martyrene som blir nevnt i Hebr.11:37. Jesaja skriver egentlig lite om seg selv, men vi får del i et veldig spesielt og livsforvandlende møte han hadde med Gud (6:1-13).

Jesaja er kanskje den aller viktigste profeten i GT på grunn av sine mange profetier om Messias, den salvede kongen som skulle komme med en ny tid. Utenom David er Jesaja er den profeten som er mest sitert i NT. Jesaja tjenestegjorde for Gud som profet i Juda i perioden 740-681 f.Kr, altså i nesten 60 år. Dette var mens kongene Ussia regjerte i Juda, og Jeroboam II var konge i nordriket av Israel, Samaria. Profetene Hosea, Amos og Jona tjente også som profeter i nord i løpet av denne perioden, og Mika var profet i sør samtidig med Jesaja.

Flere hendelser under kong Ussia i Juda er dokumentert hos Jesaja (se også 2.Krøn 26:22). Etter Ussia-perioden tjente Jesaja som profet mens kongene Jotam, Ahas og Hiskia regjerte i Juda. Han snakket ofte med kongene personlig, og formidlet ord fra Gud direkte inn i de situasjonene som de stod i. En gjentakende oppfordring var å ikke stole på menneskelige allianser, men å stole på Herren, og å holde seg trofast til pakten med ham. Herren er det eneste virkelig trygge fundamentet både for enkeltmennesker og nasjoner. Folk hadde imidlertid vanskelig for å ta dette til seg, den gang som nå.

8 år etter at Jesaja begynte som profet ble det store, geopolitiske omveltninger i verden. Syria i nord ble erobret av assyrerne, og 10 år senere (722 f.Kr.) hadde de beveget seg sørover og erobret hele Samaria-området. Jesaja fikk dermed se med egne øyne hvordan Guds advarsler gikk i oppfyllelse.

Assyrerne under ledelse av kong Sanheribs trakk hæren videre sørover de neste par tiårene, og angrep de befestede byene i Juda. Jesaja var selv til stede sammen med kong Hiskia under den første assyriske beleiringen av Jerusalem i år 701 f.Kr. Assyrerne omringet byen med en gigantisk armé, og byen hadde menneskelig talt ingen sjanse. Assyrernes hærfører hånte og utfordret judeerne og Israels Gud, og forsøkte å ta motet fra dem gjennom psykologisk krigføring (2. Krøn 32:10). Hiskia og Jesaja gikk til Gud for å søke råd (se 2. Kong 19:16). Guds ord kom til Jesaja. Profeten skrev et svar til assyrernes konge og hans hærfører som må ha gjort dem fullstendig rasende.

Jesaja rapporterte at samme natt gikk en engel fra Gud ut og drepte 185.000 soldater i assyrernes leir. Allerede morgenen etter brøt dermed restene av assyrernes hær opp, og trakk seg tilbake til sin hovedstad Ninive langt i nord. Juda var blitt reddet. Senere ble kong Sanherib drept av to av sine egne sønner. (Se 2.Kong 19 og 2.Krøn 32.) Assyrerne forsøkte aldri igjen å erobre Judea.

Jesaja advarte senere kong Hiskia og judeerne om en annen supermakt som truet, nemlig babylonerne. Han så hvordan frafallet fra Gud hadde gjort dem maktesløse overfor denne trusselen, og han varslet både om Jerusalems fall og om bortføringer av folket til Babylon. Alt dette skjedde senere. Men han profeterte også (i 688 f.Kr.) at en rest skulle få vende tilbake igjen for å gjenreise byen. Han beskrev dette med utrolig presisjon ved til og med å navngi hvem skulle sørge for gjenoppbyggingen – 152 år før det skjedde! Kongen Kyros var mannen (se 44:26-45:7). På denne tiden fantes ennå ikke Perserriket. Perserkongen Kyros leste senere denne profetien om seg selv, og dessuten profetien fra Jeremia som gikk ut på det samme (se 2. Krøn 36:32, og Esra 1:1). Kongen ble inspirert av Gud og beveget til å handle. Han befalte at Jerusalem skulle gjenoppbygges. Slik ble Jesajas og Jeremias profetier oppfylt.

(Andre kilder bekrefter også denne historien: Den jødiske historikeren Flavius Josefus (som ble født i år 37) nevner dette i sin bok om jødenes historie (eng: «Jewish Antiquities» 11:5-7, eller i kap.14 i den norske oversettelsen). Det gjorde stort inntrykk på perserkongen å lese om seg selv på den måten. Den kjente Kyros-sylinderen bekrefter også sider ved historien. Den finnes i dag på British Museum. Du kan søke på «cyrus cylinder» for å finne mer info.)

Jesaja var ikke bare profet for Israel og Juda, men for verden. Han hadde flere profetiske budskap fra Gud til andre nasjoner i regionen, inkludert Egypt og Assyria. Jesaja profeterte også om hvordan alle folkeslag en dag skulle komme for å tilbe Herren, (se f.eks. Jes 45:23, 49:6 og Fil 2:11), og om hvordan Guds intensjon er nåde og frelse for alle som vender seg til ham.

Lesespørsmål:

 1. Hvilke konger regjerte på Jesajas tid?
 2. Hva sa Herren om folkets offer, gaver, seremonier og feiringer, og hva ønsket Herren i stedet?
 3. Hva var problemet med lederne i landet?
 4. Hva skulle skje med Sion, berget hvor Herrens hus lå?
 5. Hvordan skulle Herren rense Sions datter?
 6. I hvilket år så Jesaja sitt første syn, og hva så han da?
 7. Hvilket budskap fikk Jesaja etter at kong Ussia døde?
 8. Hvilket tegn gav Herren kong Ahas, og hva betydde det?
 9. Jesaja gav sin nyfødte sønn navnet “Maher-Sjalal-Hasj-Bas”. Hvorfor det?
 10. Herren advarte Jesaja mot å tenke som alle andre. Hva gjaldt denne advarselen?
 11. Hva skulle skje i Galilea som skulle bli et stort lys for alle folk?
 12. Hva var Herrens ord om Assyria?
 13. Fra roten av Davids familietre skulle det komme en grønn spire, og en grein som ville bære mye frukt. Hvem gjaldt dette, og hvordan skulle han være?
 14. Hvilket budskap hadde Jesaja om Babylon?
 15. Hva slags fremtidig samarbeid mellom Egypt, Assyria og Israel var det Jesaja profeterte om?
 16. Hva var slags grunnstein var det Herren plasserte på Sion?
 17. Hva sa Herren om å tilbe ham bare med leppene?
 18. Hvilke argumenter brukte den assyriske kommandanten for å ta motet fra folket i Jerusalem?
 19. Hvordan svarte Herren truslene fra denne kommandanten?
 20. En stemme ropte i ødemarken – hva var budskapet?
 21. Hvem skulle finne ny styrke, sveve høyt på vinger, løpe uten å bli trette, gå uten å bli slitne?
 22. Hvordan var den utvalgte tjeneren som skulle bringe rettferdighet til alle nasjoner?
 23. Israel var blitt utvalgt for å være et vitne for Herren; et vitne om hva?
 24. Hvem var Kyros, og hva sa Herren om ham?
 25. Hvilket oppdrag fikk Kyros av Herren?
 26. Hva profeterte Jesaja om den lidende tjener?
 27. Hvordan er den fasten Herren vil ha?
 28. På hvilken måte var synd roten til problemene?
 29. Hvilke gode nyheter sendte Herren ut til hjelpeløse, nedbrutte og de som var bundet?
 30. Herren skaper en ny himmel og ny jord. Hva sa han om dette?

Ressurser til Jesaja:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video-opptak av Børges undervisning om Jesaja:

Video (engelsk): The Bible Project: Isaiah