Johannes-brevene

Introduksjon:

Johannes-brevene ble sannsynligvis skrevet fra Efesos-området i løpet av årene 85-90. Han tok opp ulike forhold som truet samholdet i noen av de nye menighetene i området. Det første brevet ble skrevet til en menighet som var under press på grunn av feilaktige påstander og undervisning fra innflytelsesrike medlemmer. Roten til problemet var en ubibelsk virkelighetsoppfatning. Gresk filosofi og kultur preget samfunnet, og bestod av ulike retninger hvor «gnostisisme» var en av dem. I gresk tenkning ble det som regel laget et skarpt skille mellom den åndelige og den fysiske verden, der det åndelige ble opphøyet og det fysiske ble nedvurdert. Tankegangen var at kroppen og materielle ting var fordervet og urent, og noen ville gå så langt som å anse det fysiske som ondt i seg selv. Ut fra denne tankegangen kunne de ikke akseptere at Kristus, verdens Frelser, kunne bli født av en kvinne og leve som et vanlig menneske – de mente det var uverdig og forkastelig. Ifølge deres virkelighetsforståelse måtte Kristus være helt ubesmittet av denne urene verden og all menneskelig kroppslighet. Han måtte bare ha sett ut som et menneske, tenkte de. Johannes korrigerte dem på dette synet. Han understreket at Jesus var et virkelig menneske, og at denne forståelsen er viktig for å kunne begripe betydningen av inkarnasjonen – at Gud ble menneske. Jesus var fullt menneskelig, og samtidig virkelig Guds Sønn. Bare slik kunne han dele menneskers livsvilkår fullt ut, og samtidig ta på seg hele verdens synd. Bare slik kunne han som Messias bringe evig forløsning til det jødiske folk, og samtidig åpne Guds rike for alle folkeslag. De som ikke aksepterte Jesus Kristus både som Guds Sønn og som «menneskesønnen», et menneske i kjøtt og blod, de hadde ennå ikke tatt imot frelsen, fastslo Johannes. Jesus ga nemlig kroppen sin som et soningsoffer – det var ikke bare et synsbedrag.

I sitt andre brev uttrykte Johannes glede over å høre at mange av de Jesus-troende levde i sannheten. Han advarte igjen mot de som stadig insisterte på en feilaktig undervisning. «Ikke ha noe med dem å gjøre!» formante han. Problemet var folk som opptrådte som lærere, men som nektet å rette seg etter korrigeringene fra apostlene. I slike tilfeller måtte medlemmene ta ansvar for å markere sin lojalitet til apostlene og skriftene, og ta avstand fra vranglæren. Det var jo dessuten utrolig frekt å ignorere korrigeringen fra Johannes som var en de mest betrodde av Jesu tolv apostler.

Det tredje brevet var et personlig brev til Gaius. Johannes uttrykte sin takknemlighet for denne vennens trofasthet og gjestfrihet, og tok igjen opp saken med ledere som ledet menigheten feil. Saken gjaldt her spesielt Diotrefes som «elsket å være den fremste», men som behandlet Johannes og de han hadde sendt til menigheten både avvisende og direkte fiendtlig.

Johannes omtalte seg noen ganger som «den eldste», og viste da til at han delte ansvaret for menighetene som en eldre med-leder sammen med dem. Han beskrev også menigheten på uvanlige måter som «damen» og «hennes barn». Språkbruken kunne være delvis kodet og forsiktig ettersom de levde under konstant press fra forfølgere. Både myndighetene og fiendtlige grupperinger kunne bruke brevene til å gjøre skade hvis de fikk tak i dem. Slik er det dessverre fortsatt mange steder i verden.

Lesespørsmål:

 1. Hva sa Johannes at han ville skrive om, og hvorfor?
 2. Hva var hovedbudskapet i de to første brevene?
 3. Hva var budskapet de mottok fra Jesus, og som de nå ga videre?
 4. Hvordan kan vi se om et menneske virkelig kjenner Gud og elsker ham?
 5. Hva sa han til Guds barn, til de modne og de unge?
 6. Hva sa han om Antikrist?
 7. Hvordan kan vi vite om en person tilhører Gud eller ikke?
 8. Hva sa han om kjærlighet?
 9. Hvordan overvinner Guds barn motstanden i verden?
 10. Hva er de tre vitnene som bekrefter hvem Jesus virkelig er?
 11. Hvem har evig liv?
 12. Hva sa han om synd blant de troende?
 13. Johannes minte dem på noe i sitt andre brev. Hva var det?
 14. Hva er det «forføreren» gjør krav på?
 15. Hvordan skal de troende behandle falske lærere?
 16. Hvem var det tredje brevet skrevet til? Hva var hovedsaken Johannes tok opp?
 17. Hvem laget trøbbel for apostlene, og hvordan?
 18. Hvorfor ble dette brevet så kort?

Ressurser til Johannes-brevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1-3 John

Legg igjen en kommentar