Kongebøkene

Introduksjon:

Kongebøkene er historiske bøker fra kongetiden i Israel – sett med profetenes øyne (mens krønikebøkene ble skrevet av prestene). De vurderte hendelsene ut fra den åpenbaringen som Gud tidligere hadde gitt til Israel, og som i stor grad ble oppsummert i Femte Mosebok.

Den første Kongeboken starter med hendelser som skjedde rundt år 970 f.Kr., altså helt på slutten av kong Davids styre. Vi tas så med gjennom kong Salomos styre, og hendelsene som først førte til Israels fremgang, splittelse og tilbakegang. Vi følger generasjonene med konger og profeter (21 konger i nord og 19 konger i sør) inntil landet ble tatt fra dem slik Herren hadde advart om ville skje dersom de ikke holdt fast på Guds instrukser (se f.eks. 5.Mos 28 og 29, samt Josva 23:14-16). Noen av kongene var gode i Guds øyne, mens de fleste var dessverre dårlige, og særlig i nord-riket. Samaria ble etter hvert etablert som hovedstad i nord under kong Omri (rundt år 878 f.Kr. Se 1.Kong 16:23).

Profetene Amos, Hosea, Jesaja, og Mika hadde advart stammene i nord om hva som ville skje om det ikke ble en omvendelse, men majoriteten i befolkningen tok ikke dette til seg. Først ble landsbygda og småbyene i nord okkupert av assyrerne, og rundt år 722 f.Kr. falt hovedstaden, Samaria, mens Hosea var konge der. Byen var bare rundt 150 år gammel da det hele var over. Folket i landet ble sent i eksil til Assyria, og assyrerne deporterte deretter andre folkeslag inn dit for lettere å kunne kontrollere området. (2.Kong 17). Landet fikk snart en multi-etnisk og multi-religiøs befolkning med mange ulike skikker og tradisjoner. Nord-riket og dermed Israel som en tolvstammers nasjon gikk i praksis helt i oppløsning i denne perioden. Den eneste stammen som fortsatt var intakt av Israel-folket var Juda i sør. Kongeriket deres ble kalt Judea, og de som hørte til der var judeere, eller jøder. Jerusalem var hovedstad. Etter hvert har ordet jøder blitt brukt om alle israelitter.

Om lag 136 år etter Samarias fall, under kong Sidkias regjeringstid, kom også hele sør-riket Judea under fiendens herredømme. Den 14.august 586 f.Kr. falt Jerusalem etter over ett års beleiring. Hele byen og tempelet som kong Salomo hadde bygget ble fullstendig ødelagt. Befolkningen ble enten drept eller deportert til Babylon, med unntak av noen få fattige bønder. Dette kunne blitt den endelige slutten på Israel hadde det ikke vært for at Gud hadde andre planer. Gud ga løfter om at en rest skulle overleve. Senere skulle de som ble spart få mulighet sammen med sine barn til å vende tilbake igjen. Der skulle de gjenreise tempelet og byen i tråd med visjonen om å være Guds trofaste folk.

Gud hadde advart dem over mange år og på flere måter før katastrofene til slutt inntraff. Kjente profeter i denne perioden er Jesaja, Jeremia, Esekiel og Sefanja. Historiene er skrevet for at vi skal lære av den. Vi ser hvordan valg alltid har konsekvenser på godt eller ondt, og at man høster det man sår. En kultur kan bli så avsporet og forfallen at den ikke lenger kan repareres. Gud fjerner da det som er ødelagt. Noen ganger kan Gud tillate en ny start dersom det finnes en rest som er sunn, slik som i tilfellet med Judea. De profetiske varslene om Guds dom ble satt i en større sammenheng hvor det også ble skapt et håp om en ny begynnelse for Juda-stammen på grunn av de løftene Gud hadde gitt til Abraham, Isak, Jakob, Moses og David.

Lesespørsmål:

Første kongebok

 1. Hva prøvde Davids sønn Adonja å gjøre, og hva skjedde?
 2. Hva var Davids siste instruksjoner til sønnen, Salomo?
 3. Hva bad Salomo om til Gud etter at han ble konge, og hva ble Guds svar?
 4. Hva gikk den førstnevnte av Salomos domsavsigelser ut på?
 5. Hvordan foregikk byggingen av tempelet, og hvor lang tid tok det å fullføre det?
 6. Hva lovet Gud angående tempelet?
 7. Hva skjedde under åpningen av tempelet etter at prestene hadde plassert arken på rett sted?
 8. Hva sa Gud til Salomo andre gangen han viste seg for ham?
 9. Fortell historien om dronningen av Saba og hennes besøk.
 10. På hvilken måte feilet Salomo i sitt forhold til Herren?
 11. Hvorfor skilte elleve av stammene i Israel lag fra Juda-stammen?
 12. En eldre profet villedet en yngre profet og forårsaket hans død. Hva skjedde?
 13. Hva var det store sviket kong Jeroboam gjorde, og som ble et mønster for kommende generasjoner?
 14. Hvem var den første kongen i Juda etter splittelsen som faktisk fulgte Herren?
 15. Hvor fikk byen Samaria navnet sitt fra?
 16. Elia leverte et budskap til Kong Ahab; hva var det?
 17. Hva var historien om Elia og den fattige enken i Sarepta?
 18. Hvem var Obadja, og hva skjedde da han møtte Elia?
 19. Hva skjedde da Elia utfordret 450 Baal-profeter og 400 Asjera-profeter foran hele folket?
 20. Hvordan åpenbarte Gud seg da Elia var på rømmen fra Jesabel? Hva sa Gud?
 21. Hvordan møtte Elia og Elisja hverandre. Hva skjedde?
 22. Arameerkongen Ben-Hadad angrep Israel to ganger. Hva skjedde?
 23. Profeten Mika (sønn av Jimla) talte mot alle profetene og de to kongene i Israel og Juda – hvorfor og hva skjedde?
 24. Hva var bra med kong Josjafat av Juda?

Andre kongebok

 1. Elisja fulgte Elia fra sted til sted helt til Elia ble tatt bort på en dramatisk måte, hva skjedde?
 2. Hvordan hjalp Gud Israel i krigen mot moabittene?
 3. Elisja hjalp to kvinner, og gjorde flere mirakler. Fortell hva som skjedde.
 4. Hva skjedde med den arameiske kommandøren Naaman?
 5. Hva skjedde da den arameiske kongen sendte soldater for å fange Elisja?
 6. Fire spedalske reddet Samaria fra en fryktelig hungersnød. Fortell historien.
 7. Hva var historien om Jehu?
 8. Hvordan ble Joasj konge i Israel, og hva godt gjorde han?
 9. På dødsleiet kom Elisja med en profeti til kong Joasj. Hva var budskapet?
 10. Amasa, Ussia (Asarja), Jotam, Hiskia og Josjia av Juda var gode konger i Guds øyne. Hva gjorde de?
 11. Kong Sanherib av Assyria beleiret Jerusalem da Hiskia var konge der. Hva skjedde?
 12. Etter at Jerusalem var hærtatt ankom sjefen for kong Nebukadnesars livvakt, Nebusaradan. Hva gjorde han?

Ressurser til kongebøkene:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video-opptak av Børges undervisning om kongebøkene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 and 2 Kings