Matteus

Introduksjon:

Matteus var en av de første disiplene til Jesus, og blant de tolv apostlene. Han var sønn av Alfeus, og ble noen ganger kalt med det jødiske navnet Levi (se Mrk 2:14, Luk 5:27). (Det var ganske vanlig å ha doble navn, da som nå.)

Matteus skrev sin bok rundt år 55-65 e.Kr. og (antagelig) da han bodde i Antiokia i Syria. Dette var 20-30 år etter Jesu død og oppstandelse, og antagelig basert på ulike notater som var blitt gjort mens de gikk sammen med Jesus.

Matteus jobbet som skatteinnkrever for Herodes Antipas, men forlot denne jobben for å kunne følge Jesus i hans tjeneste etter en personlig invitasjon (9:9). Siden Matteus var en av Jesu nærmeste disipler er evangeliet hans et viktig historisk dokument. Han skriver som et sannhetsvitne, og rapporterer både hva han selv og andre samtidige øyenvitner, som han trolig kjente, hørte og observerte. Markus kan ha vært en slik viktig kilde.

Boken rapporterer mange detaljer om hva øyenvitner så, hva Jesus sa og underviste, og hvordan folk reagerte. Vi får også en del om den historisk sammenhengen og forklaringer rundt det som skjedde. Matteus skriver åpent om den motstanden Jesus og disiplene møtte fra de jødiske miljøene.

Boken bærer preg av å være skrevet til jøder, og Matteus var opptatt av å dokumentere overfor disse at Jesus virkelig var (og er) Messias. Jesus oppfylte nemlig de messianske løftene og profetiene på en svært overbevisende måte. Gjennom Matteus-evangeliet får vi også et innblikk i hvordan det etter hvert ble et dypere skille mellom den jødiske tradisjonen og den nye kristne menigheten.

Matteus snakket antagelig flere språk, som hebraisk/arameisk (jødenes språk), samt gresk og latin (grekernes og romernes språk). Han ville også ha vært godt inne i romerske skatteregler (skatte-jus), økonomi og regnskapsføring, samt vært skrivekyndig.

Test deg selv:

  1. Hva visste Josef om Jesus da han giftet seg med Maria?
  2. Tre ganger talte Gud til Josef i drømmer. Om hva?
  3. Hvilke profetier om Jesus ble oppfylt de første leveårene hans?
  4. Fortell om Johannes døperens tjeneste; hva var hans oppgave?
  5. Jesus ble ledet av Ånden inn i ødemarka. Fortell historien.
  6. Hvordan fikk Jesus sine første disipler?
  7. Jesus hadde en spesiell tale til disiplene på et fjell. Hva snakket han om?
  8. Hvilke tre ting var inkludert i Jesu tjeneste?
  9. Hvem sin tro ble Jesus imponert over? Fortell historien.
  10. Hvilke typer sykdommer helbredet Jesus?
  11. En lam mann kom ned gjennom taket. Fortell hva som skjedde.
  12. Matteus inviterte Jesus til et middagsselskap. Hva skjedde?
  13. Hvorfor fastet ikke Jesus og disiplene hans?
  14. Jesus møtte to blinde menn. Hva skjedde?
  15. Jesus sendte ut de tolv disiplene. Hva skjedde?
  16. Hvorfor er det lov å helbrede på sabbaten?
  17. Johannes døperen sendte noen med spørsmål til Jesus. Hva ble sagt?
  18. Hvordan kan mennesker finne fred i sjela?
  19. Hva var «Jona-tegnet»?
  20. Hva var poenget med lignelsen om mannen som sådde såkorn?
  21. Nevn fem lignelser om Guds rike.
  22. Hva var problemet Jesus møtte i Nasaret?
  23. Fortell historien om da Johannes døperen døde.
  24. Fortell hva som skjedde da Peter gikk på vannet?
  25. Hva er det som skitner til et menneske?
  26. Hva snakket Jesus og den kanaaneiske kvinnen om?
  27. Hva skjedde da Jesus mettet tusener av mennesker?
  28. Hva sa Jesus om fariseernes og saddukeernes surdeig?
  29. Jesus spurte disiplene: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» Fortell historien.
  30. Hva er kvalifikasjonene for å kunne være en disippel?
  31. Tre disipler fikk en spesiell åpenbaring av Jesus. Hva skjedde?
  32. Hva sa Jesus om det å være en viktig person?
  33. Hva sa han om tilgivelse?
  34. Nevn noen profetier som ble oppfylt det siste året før Jesus steg opp til himmelen.
  35. Nevn noen lignelser om å gi respons når Gud kaller til omvendelse.

Ressurser til Matteus:

Bibelundervisning fra Matteus (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Matthew

 

Legg igjen en kommentar