Jeremia

Introduksjon:

Jeremia (profet i perioden 627-561 f.Kr.) levde i en svært viktig og dramatisk tid i Juda, og livet hans er som en spenningsroman. Han var fra Anatot, en liten levittby om lag 5 km nordøst for Jerusalem. Faren Hilkia var prest. Jeremia deler åpent om sine vanskelige følelser og frustrasjoner, sine dramatiske opplevelser og hvordan det var å tjene Gud i en kultur som ble fiendtlig mot ham. Samtidige profeter var Hulda, Sefanja, og senere Uria, Habakkuk, Daniel og Esekiel.

Det var da Jeremia var rundt 20 år gammel (år 627 f.Kr.) at hadde han en opplevelse med Gud der han ble kalt til profet (1:4-10). (det var 54 år etter at Jesaja hadde gått bort, og 95 år etter at Samaria kom under assyrerne.) Først ble han skrekkslagen, men Gud rørte ved ham og ga ham mot. I rundt 66 år brakte Jeremia ord fra Gud. Han opplevde både vekkelsestid, frafall, beleiring og ødeleggelse av Jerusalem, samt å tilbringe alderdommen blant flyktninger i Egypt. Han profeterte blant annet om at folket skulle få vende tilbake til Jerusalem etter 70 år, en profeti som både Daniel, jødene i eksil og selveste perserkongen skulle komme til å ta på det største alvor (se 2. Krøn 36:32, Esra 1:1 og Daniel 9:2).

Hans bok er den nest lengste boken i Bibelen. Budskapene var først og fremst til Juda, men han hadde også ord fra Gud til Samaria i nord og til andre nasjoner. Inndelingen av boken er ikke kronologisk, men synes å være at først kommer budskapene til Juda, og deretter til de andre nasjonene (fra kapittel 46).

Juda hadde en god konge, kong Josjia, på den tiden Jeremia startet som profet. Kongen ønsket å bringe nasjonen tilbake til pakten med Gud. Fem år etter at Jeremia startet sin profettjeneste (622 f.Kr.) ble Mosebøkene funnet i tempelet i forbindelse med oppussing (se 2. Kong 22:8). (Tenk at de ikke hadde rede på Mosebøkene, det sier litt om hvor langt forfallet hadde kommet under de tidligere kongene!) Funnet av boken skapte stor oppmerksomhet og bekymring. Da den ble lest opp ble det ubehagelig klart hvor stort sviket mot Gud var blitt. Kong Josjia ble rystet, og gjorde flere tiltak for å fornye pakten mellom folket og Gud. Blant annet arrangerte han en stor påskefeiring. Flere gode reformer ble gjennomført. Guds profeter hadde støtte fra kongen i denne perioden. Noen år senere døde imidlertid kong Josjia etter et overmodig og helt unødvendig angrep på egypternes hær (2. Krøn 35:20). Dette var slaget ved Megiddo i år 609 f.Kr. Jeremia skrev sørgesanger over kongen.

(På grunn av dette tapet kom landet under farao Nekos styre, og de ble aldri helt selvstendig igjen. De kom senere under babylonerne, perserne, hellenerne, romerne og andre stormakter nesten sammenhengende inntil en del av landet ble gjenopprettet som staten Israel i 1948 e.Kr. etter et FN-vedtak året før.)

Begge sønnene til kong Josjia skuffet stort, og deres tid som vasallkonger under Egypt ble en kraftig nedtur. Sønnen Joakas regjerte bare i 3 måneder før han ble fjernet av farao Neko og erstattet med broren Jojakim. De hadde ingen respekt for Gud, og nektet å høre på Jeremia. Jojakim var kongen som demonstrativt skar opp Jeremias nedskrevne profeti bit for bit og brant den opp mens lederne så på (36:22-23), og han hadde forsøkt å drepe profeten Uria (26:21). Babylonerkongen arresterte senere Jojakim og sendte ham i fangenskap. De neste to kongene (Jojakin, sønn av Jojakim, og deretter Mattanja/Sedekias/Sidkia, bror til Jojakim) sviktet både Gud og Nebukadnesar, noe som førte til den babylonske beleiringen av Jerusalem i januar 588 f.Kr. Etter to og et halvt år med beleiring brøt babylonerne gjennom muren den 17. august i 586 og ødela byen fullstendig. (Jeremia skrev da Klagesangene som sier noe om sorgen han og mange andre bar på etter å ha mistet både landet og folket, tempelet og byen.)

De overlevende jødene ble bortført til Babylonia, men ikke Jeremia. Ryktet om Jeremia hadde nådd de babylonske hærlederne, og de lot ham gå fri som en hellig mann. Utrolig nok ble Jeremia kort tid senere kidnappet av sine egne og tvunget med til Egypt. Der fortsatte han som profet blant jødene i Egypt (43:4-6) i om lag 24 år, trolig inntil han døde rundt 86 år gammel. Han fortalte flyktningene der at fiender snart kom til å angripe Egypt også. Hvor skulle de da gjemme seg? Babylonerne angrep flere ganger, men det var perserne som til slutt tok over Egypt. Jeremias siste nedtegnelser gjaldt den avsatte kong Jojakins løslatelse den 31.mars i 561 f.Kr.

Lesespørsmål:

  1. Hvem var Jeremia, og hvilke konger regjerte i Juda i Jeremias tjeneste?
  2. Hva sa Herren til Jeremia da han kalte ham til å være profet?
  3. Flere ganger spurte Herren Jeremia, “Hva ser du?”. Hva var det han så?
  4. Hva var det Herren hadde å anklage Juda for?
  5. Herrens folk sammenlignes med en skilt kvinne. Hva var poenget med denne illustrasjonen?
  6. Jeremia ble sendt til Israel i nord. Hva var budskapet, og hvordan responderte folket der?
  7. Herren hadde rettledet folket flere ganger; hvordan hadde de reagert på dette?
  8. På hvilken måte hadde profetene og prestene feilet i å gjøre sin plikt?
  9. Herrens tempel hadde blitt som en røverhule for dem. Hvorfor?
  10. Hvis de rike, mektige og kloke ville ønske å skryte av noe, hva skulle de da skryte av?
  11. Herren minnet folket om pakten. Hva sa Han?
  12. Jeremiah fikk beskjed om å kjøpe et linklede. Hvorfor?
  13. Jeremia klagde til Herren om alt han måtte lide. Hva svarte Herren?
  14. Herren sendte Jeremia til pottemakerens hus. Hvorfor?
  15. Hva gjorde Jeremia med leirkrukken utenfor bymurene, og hva var budskapet?
  16. Da den assyriske hæren angrep Juda ville kongen at Jeremia skulle be for dem. Hva svarte han på dette?
  17. Hva krevde Herren at kongen skulle gjøre?
  18. Hva sa Herren om kong Jojakim og hans far Josjia?
  19. Hva sa Herren ellers om lederne i landet?
  20. Herren hadde en spesiell beskjed til profetene – hva var det?
  21. Jeremia så et syn av to kurver med fikener. Hva handlet synet om?
  22. Jeremia brakte det samme hovedbudskapet i 23 år uten å bli hørt. Hva var budskapet?
  23. Jeremia stod foran tempelet og forutsa dets ødeleggelse. Hva skjedde med ham?
  24. Jeremia lagde et åk og la det på sine egne skuldre. Hvar var budskapet?
  25. Fortell hva som skjedde i konfrontasjonen mellom Hananja og Jeremia?
  26. Jeremia skrev et brev til folket som var i eksil i Babylon. Hva handlet brevet om?
  27. Hva sa Herren om ordtakene de hadde rundt foreldre, barn og sure druer?
  28. Jeremia profeterte om en ny pakt, hvordan skulle den være?
  29. Da babylonerne omringet Jerusalem var Jeremia i fengsel. Hvorfor var han der, og hva skjedde?
  30. Hvordan forsikret Herren folket om at han ville gjenopprette landet, og at en etterkommer av David alltid skulle sitte på Israels trone?
  31. Fortell om rekabittenes familie, og grunnen til at de ble nevnt.
  32. Hvorfor gjentok Herren stadig sine advarsler om ødeleggelse?
  33. Jeremia skrev ned alle advarslene på en bokrull. Hva skjedde?
  34. Jeremia prøvde å forlate Jerusalem, men ble arrestert. Hva skjedde?
  35. Hvorfor endte Jeremia opp i gjørmen på bunnen av en brønn?
  36. Kong Sidkia og Jeremia hadde en hemmelig samtale. Hva handlet den om?
  37. Mens folket var på vei som fanger til Babylon, fant den babylonske hærføreren Jeremia blant fangene. Hva skjedde?
  38. Den babylonske kongen valgte Gedalja som tilsynsmann i Juda. Hva skjedde med ham?
  39. Resten av judeerne kom til Jeremia for å be om råd. Hva skjedde?
  40. Herren gav et budskap til de judeiske flyktningene da de ankom Egypt. Hva var budskapet?
  41. Hvilke nasjoner mottok budskap fra Gud gjennom Jeremia?
  42. Hvor mange ganger bortførte den babylonske kongen fanger fra Juda til Babylon?

Ressurser til Jeremia:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Jeremiah