Sakarja

Introduksjon:

Sakarja var profet sammen med Haggai, og deltok også i første gruppe som dro fra Babylon for å gjenreise Jerusalem. Hans første budskap kom i november 520, altså 2-3 måneder etter at Haggai først hadde forkynt sitt budskap. Begge profetene oppmuntret lederne og folket til å fullføre gjenreisningsarbeidet, og de nevnes sammen (Esra 5:1, 6:14). Sakarja brakte 11 budskap fra Herren, og hadde 8 ulike syn. Budskapene handlet om omvendelse, og løfter fra Herren om tilgivelse, velsignelse, dom over fiendene og håp om fremtidig herlighet. 

Lesespørsmål:

 1. Hva var Sakarjas første budskap?
 2. I sitt første syn så Sakarja menn på røde, hvite og brune hester. Hva var budskapet?
 3. Profeten hadde et syn som gjaldt Josva, øverstepresten. Hva skjedde?
 4. Hva var budskapet til Serubabel?
 5. Hva lovet Herren angående det nye tempelet?
 6. På fire forskjellige steder i boken bringer profeten ord om at Herren skal bringe sitt rike til mange nasjoner. Finn de fire stedene.
 7. På fire forskjellige steder finner du profetier om Messias som er sitert i evangeliene om Jesus. Finn ut hvor disse profetiene står.

Ressurser til Sakarja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zechariah

 

Haggai

Introduksjon:

Haggai var profet, og deltok i den første gjenreisningsgruppen som dro ut fra Babylon til Jerusalem i 536 sammen med en annen profet, Sakarja, og nesten 50.000 andre eksil-judeere. Gjenreisningen gikk først raskt fremover, og man kan tenke seg at motivasjonen og begeistringen var stor. Alteret ble gjenreist, og deretter grunnmuren til tempelet. Men snart stoppet arbeidet opp. All motstanden gjorde at gjenreisningen ble et slit, og folk mistet motet. De opplevde hån og trusler, sabotasje, bestikkelser og motarbeidelse fra lokale myndigheter. «Tiden er visst ikke kommet for å gjenreise Herrens tempel» sa folk til hverandre (Haggai 1:2) De mistet fokus, glemte hvorfor de var der, og begynte å bli opptatt med sine egne ting. I denne situasjonen var det at Herrens ord kom til Haggai – i år 520, etter rundt 15 års stillstand! Fire budskap kom på 4 måneder, og vi har datoen på hvert av dem: 29. august: «Ta opp igjen arbeidet på tempelet, så skal jeg velsigne!» 17. oktober: «Jeg er med dere, sier Herren!» 18. desember, to budskap: «Fra i dag vil jeg velsigne dere!» og «jeg vil gi deg ære, Serubabel!» Sakarja profeterte lignende budskap. Folk hørte på profetene, og satte i gang med arbeidet igjen. I løpet av de neste 5 år ble tempelet fullført. På tross av alle problemene – da tempelet omsider stod ferdig hadde det gått 70 år siden det forrige var blitt ødelagt. Guds ord var oppfylt, de gamle gråt, og de unge jublet.

Lesespørsmål:

 1. Haggai kom med fire budskap fra Herren innenfor en tidsperiode på 4 måneder. Hvem var de til, og hva var det første budskapet?
 2. Hvordan reagerte folket?
 3. Hva sa Herren om det nye tempelet?
 4. Hvilket spørsmål var det Herren stilte til prestene?
 5. Herren ga et løfte til folket og Serubabel, hva var det?

Ressurser til Haggai:

Bibelundervisning fra Haggai, KF-møte i Øksnes (lydoptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Haggai

 

Esra

Introduksjon:

Esra var prest og bibellærer, og en etterkommer etter Aron. Esra levde i Babylon under den persiske kongen Artaxerxes, og ledet den andre av i alt tre utvandringer av israelitter (mest judeere) som dro til Jerusalem for å delta i gjenreisningsarbeidet. Dette var 128 år etter Jerusalems fall. Esra beskriver gjennom de første 6 kapitlene i sin bok hva som skjedde da den første gruppen på omlag 50.000 menn og kvinner dro til Jerusalem i år 537 f.Kr. under ledelse av den judeiske prins Serubabel og øverstepresten Josva. Sjesjbassar, som er nevnt som fyrste og stattholder, er sannsynligvis den samme Serubabel. Han var sønn av Sjealtiel, og sønnesønn av tidligere kong Jojakin. Dermed var han også en etterkommer av David. Serubabel hadde vokst opp som eksil-jøde i Babylon-Persia, og hadde god anseelse både hos jødene og hos perserkongen. Han ble utnevnt til stattholder av Judea av kong Kyros, og fikk utlevert flere tusen beslaglagte gjenstander fra det forrige tempelet som skulle føres tilbake. Han ledet gruppen som skulle tilbake for å starte gjenreisningen. Bakgrunnen for begivenhetene var at perserkongen Kyros fått den tanken at han skulle iverksette gjenreisning av tempelet i Jerusalem. Han oppfordret og støttet dermed alle israelitter som ville reise (Esra 1:1, Jesaja 44:26-45:7, Jeremia 29:4-14). Man kan tenke seg at Kyros var blitt kjent med profetiene gjennom Daniel, som da var over 80 år gammel, og fortsatt var en høyt respektert embedsmann i Babylon. Daniel var selv brennende opptatt av Jerusalems gjenreisning (Daniel 9:2). Med dette startet en veldig viktig epoke i Israels historie – nemlig gjenreisningstiden. Gjenreisningen foregikk i flere faser over en periode på mer enn 100 år. Gjenreisningsgenerasjonene i Jerusalem møtte mange problemer, og det ble flere forsinkelser. Profetene Haggai og Sakarja fikk en viktig rolle i den første gjenreisningsgruppen, og bidro til at tempelet endelig ble bygd. Tross forsinkelser, da tempelet stod fullført i år 515 var det faktisk gått 70 år, akkurat slik profeten Jeremia hadde sagt.
Esra kom selv til Jerusalem som leder for andre utvandring fra Babylon i år 458 f.Kr, 78 år etter første gruppe. Den andre utvandringen bestod av rundt 1600 kvinner og menn. Da Esra og følget hans kom til Jerusalem hadde tempelet stått gjenreist i 57 år, men mye var fortsatt ugjort når det gjaldt skriftlesning, undervisning, praktisering og organisering. Esra så det som sin oppgave å gjøre noe med dette. De siste 4 kapitlene handler om hva Esra gjorde og opplevde.

Lesespørsmål:

 1. Perserkongen Kyros erklærte noe i sitt første regjeringsår som gjorde judeerne veldig glade. Hva var det og hvorfor gjorde han det?
 2. Hvor mange dro tilbake til Jerusalem fra Babylon i den første gruppen, og hvordan ble de sørget for?
 3. Hva var det første de bygde opp igjen i Jerusalem?
 4. Hva var det neste de tok fatt på, og hva skjedde?
 5. Hvordan reagerte folket i landet på det de gjorde?
 6. Byggingen stoppet, men så var det noen som profeterte. Hvem profeterte, og hva ble resultatet?
 7. Et brev ble sendt til perserkongen Dareios – om hva?
 8. Hvordan klarte de å fullføre byggingen av tempelet?
 9. Forklar hvem Esra var og hva han gjorde i Jerusalem.
 10. Kong Artaxerxes hadde gitt ham en fullmakt. Hva gikk den ut på?
 11. Hva gjorde Esra og folket ved Ahava-elven?
 12. Etter ankomsten til Jerusalem ble Esra presentert for et vanskelig problem. Hva var det, og hvordan reagerte Esra?
 13. Hva var Esras budskap til folket, og hvordan svarte de?

Ressurser til Esra:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezra-Nehemaiah

 

Obadja

Introduksjon:

Profeten Obadja (rundt 586 f.Kr) opplevde den fryktelige beleiringen av Jerusalem, og byens fall i 586. Han synes å ha overlevd både beleiringen, erobringen og deportasjonene, og blitt igjen i byen sammen med noen få fattige bønder. Han hadde vært vitne til hvordan nabofolket edomittene hadde vist skamløs skadefryd over judeernes skjebne, og hvordan de nådeløst hadde utnyttet deres hjelpeløshet – på tross av deres felles slektskap til Isak (1.Mos 36:1). Edomitter hadde deltatt i plyndringen av byen, ranet og drept flyktninger, eller fanget dem for å utlevere dem til død og slaveri hos babylonerne. Obadja profeterte Herrens dom over Edom, og forkynte håpet om gjenreisning for Israel. I år 553, altså 33 år etter Jerusalems fall, invaderte babylonerne Edom og utslettet dem. Edom forsvant med dette fra kartet slik profeten hadde varslet.

Lesespørsmål til Obadja:

 1. Hva handlet visjonen hans om, og hvem gjaldt den?
 2. Hvorfor ville Herren straffe dem?
 3. Hvordan ville “Herrens dag” bli for alle nasjoner?
 4. Hva sa Herren om Sion?

Ressurser til Obadja:

Video (engelsk): The Bible Project: Obadiah

 

Jona

Introduksjon:

Profeten som nevnes i 2.Kong 14:25 var antagelig Jona (793-753 f.Kr). Han var sønn av Amittai, og kom fra Gat-Hefer nært Betlehem i nord. Jeroboam II var konge på den tiden, og regjerte i årene 782-753. Jona hadde profetert at Israel ville gjenvinne landområdet mellom Lebo-Hamat og Dødehavet, noe som skjedde. Jonas bok handler om da Herren ga ham i oppdrag å gå til assyrernes viktigste by, Ninive, med et budskap om at byen ville falle dersom ikke folket endret seg radikalt. Jona var uvillig til dette, og forsøkte å flykte fra Gud ved å bli med ombord i et skip. En fryktelig storm endte med at han ble kastet på havet, og ført tilbake til land på mirakuløst vis. Han gikk omsider inn i assyrernes by og forkynte budskapet om Guds dom og ødeleggelse med en 40 dagers frist. En spektakulær solformørkelse skal ha skjedd omtrent samtidig, noe som kan ha bidratt til å overbevise folket i byen om at budskapet var ekte. Det ble erklært landesorg, folket vendte om, og selv kongen kledde seg i sekk og aske. Herren utsatte dermed straffedommen, noe som gikk hardt inn på Jona. Han ville helst se byen gå til grunne, men Herren hadde en prat med ham om dette. Jesus brukte senere historien om Jona i sin forkynnelse (se Matt 12:41, Luk 11:30-32). Rundt 150 år etter hendelsen med Jona hadde profeten Nahum et lignende budskap til Ninive, men denne gang ble byen ødelagt av sine fiender, babylonerne. Byen falt i 612, og ble utslettet.

Lesespørsmål:

1. Hvilket oppdrag fikk Jona av Herren, og hvordan reagerte han?

2. Jona stakk av på et skip – hva skjedde?

3. Han bøyde seg for Herren på et veldig spesielt sted. Hvor, og hva sa han?

4. Hva skjedde videre?

5. Senere talte Herren på nytt til Jona. Hva sa han?

6. Hvordan reagerte folk på budskapet til Jona?

7. Hva ble resultatet av hans forkynnelse?

8. Hvordan reagerte Jona på det som skjedde? Hva sa Herren til ham?


Ressurser til Jona:

Video (engelsk): The Bible Project: Jonah

 

Sefanja

Introduksjon:

Sefanja (640-609 f.Kr.) tjente som profet etter Nahum, og ble på slutten av sin tjeneste overlappet av profeten Jeremia. Sefanja tjente som profet mens den gode kongen Josjia regjerte i Juda. Han formante folket til å vende om før det var for sent. Selv om det var en periode med åndelig oppvåkning og fremgang under kong Josjia, så var det mange som avviste Guds ord (2.Krøn 34:24-25). Herren ville dømme nasjonene, og Juda stod langt fremme i køen. Judas fiender ville også stilles til ansvar i tur og orden: Filisterne, moabittene, ammonittene, kusjittene og assyrerne.

Lesespørsmål til Sefanja:

 1. Herren gav et budskap til Sefanja. Hva handlet det om?
 2. Hvorfor skulle folket samle seg?
 3. Hvilke andre nasjoner var inkludert i dette budskapet?
 4. Hva hadde Herren å si om Jerusalem?
 5. Hvilket håp var det Herren gav til resten av folket?

Ressurser til Sefanja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zephaniah

 

Nahum

Introduksjon:

Nahum (663-654 f.Kr.) annonserte dom over assyrernes hovedstad Ninive i år 622, altså ti år før det skjedde. Profeten Jona hadde gjort det samme 120 år tidligere, men den gangen hadde befolkningen omvendt seg, og byen ble reddet. Denne gang var det ingen slik kursendring. Nahums ord gikk i oppfyllelse i år 612 da babylonerne angrep byen, og Assyria ble endelig straffet for sin arroganse, vold og grusomhet. Det assyriske imperiet forsvant på historiens skraphaug.

Lesespørsmål til Nahum:

 1. Herren kom med et budskap gjennom Nahum. Til hvem, og hva om?
 2. Hvordan mottok Nahum budskapet?
 3. Hvorfor planla Herren at disse tingene skulle skje?
 4. Nahum så en budbringer komme over fjellene. Hva var hans budskap?

Ressurser til Nahum:

Video (engelsk): The Bible Project: Nahum

 

Habakkuk

Introduksjon:

Habakkuk (612-589 f.Kr.) levde omtrent på samme tid som profetene Jeremia, Sefanja, Esekiel og Daniel. Han var trolig en profesjonell sanger i tempelet (3:1 og 19), og sang sitt budskap med musikk til. Sangen er som en dialog mellom profeten og Herren. Habakkuk er opprørt og urolig for det han ser blant folket. Etter en god periode under kong Josjia var samfunnet i forfall igjen, med utbredt korrupsjon, vold og annen synd – slik det tidligere hadde vært under konger som Manasse og Amon. Samme år som Habakkuk begynner sin profettjeneste erobrer babylonerne (kaldeere og medere) byen Ninive, assyrernes hovedstad. Profeten forstår at Herren kommer til å tillate babylonerne å overta makten også hos dem, men at også babylonerne til slutt skal stå ansvarlige overfor Herren. Profeten avslutter sin sang med en erklært tillit til at Herren vil redde sitt folk igjen (3:16-19) Habakkuk fikk i sin levetid med seg både Ninives fall (612), kong Josjias død i slaget mot egypterne ved Megiddo (609), assyrernes endelige nederlag mot babylonerne (605), og invasjonene av Juda og bortføringene til Babylon i 605, 597, og kanskje opplevde han også Jerusalems fall i 586.

Lesespørsmål til Habakkuk:

 1. Hvordan mottok Habakkuk budskapet fra Herren?
 2. Habakkuk spør Herren flere spørsmål, og Herren svarer. Hva var det første spørsmålet, og hva var svaret?
 3. Hva var det andre spørsmålet, og hva var Herrens svar?
 4. Hvordan skulle de rettferdige leve?
 5. ”…som vannet dekker havets bunn… ”- fullfør setningen!
 6. Hva handler Habakkuks bønn om i kapittel 3?

Ressurser til Habakkuk:

Video (engelsk): The Bible Project: Habakkuk

 

Mika

Introduksjon:

Mika (742-687 f.Kr.) var fra Moresjet, og profeterte i sør samtidig med Jesaja. Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda på hans tid, og Pekah var konge i Samaria. Kongen i Assyria på denne tiden var Tiglath-pileser. Mika kan ha kommet som intern flyktning fra Moresjet til Jerusalem fordi assyrerne invaderte stadig nye områder av Juda. Han advarte innbyggerne i Jerusalem om hva som ventet dem dersom de ikke vendte om. I år 722 invaderte assyrerne hele Samaria og sendte den overlevende befolkningen i eksil. Profeten Jeremia siterte nesten hundre år senere hva Mika hadde sagt om Jerusalems fall (Jer 26:18). Flere tekster av Mika er også sitert i Det nye testamente, se f.eks. 7:57 og sammenlign med Mark 13:1 og Luk 12:51-53.

Lesespørsmål til Mika:

 1. Hvem mottok Herrens budskap gjennom Mika?
 2. Hva anklagde Herren de to byene for?
 3. Hva skulle bli konsekvensene for dere synd?
 4. Hvorfor skulle profeten gå rundt barfot og sukke og klage?
 5. Hva sa Herren om «Herrens fjell»?
 6. Hva skulle skje i Betlehem?
 7. Hva krevde Herren av folket?
 8. På dommens dag skulle det være forvirring. Hva skulle skje i familiene?
 9. Hva var løftet om det framtidige håpet?

Ressurser til Mika:

Video (engelsk): The Bible Project: Micah

 

Amos

Introduksjon:

Amos (760-750 f.Kr) tjente Gud som profet i en tiårsperiode. Han kom fra Tekoa i Juda, og jobbet som sauebonde og fruktdyrker, nærmere bestemt fikendyrker (1:1, 7:14-15). Han gikk til Betel i nord, til det politiske og religiøse senteret der, og forkynte det budskapet som Gud hadde gitt ham. Hosea tjente som profet i nord omtrent samtidig, og Jesaja i sør. Hovedbudskapet var om Guds dom over nabolandene, men også et kall til omvendelse for selv-tilfredse Israel. Han advarte dem fra Herren om at dersom de ikke sluttet med den skamløse utnyttingen av fattige, all umoralen, urettferdigheten og avgudsdyrkelsen, så ville fremmede makter overta dem. De religiøse festene deres var en vemmelig stank for Herren. Amos gjorde lederne i Betel opprørte, og presten Amasja sendte en skriftlig klage til kongen om Amos (se 7:10-13).

Lesespørsmål til Amos:

 1. Hvem var Amos, og hvem rettet budskapet han seg til?
 2. Hva var budskapet hans?
 3. Hvorfor var det nødvendig å dømme Israel og Juda for deres synd?
 4. Hvordan åpenbarte Herren sine planer før de ble satt i verk?
 5. Hvordan kunne man bli frelst?
 6. Amos hadde en spesiell motstander – hvem, og hva skjedde?
 7. Amos hadde fire visjoner; hva så han, og hva var budskapene?

Ressurser til Amos:

Video (engelsk): The Bible Project: Amos